Dziękujemy za zainteresowanie ogólnopolskim Barometrem Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Celem badania, jest diagnoza konkurencyjności polskich firm w poszczególnych sektorach gospodarki.

Po odpowiedzi na pytania otrzymasz diagnozę konkurencyjności swojej firmy na tle innych firm, które wzięły już udział w Barometrze Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Za kilka minut dowiesz się, czy twoja firma jest konkurencyjna.

Wyniki badania konkurencyjności swojej firmy w porównaniu do innych firm zobaczysz na wykresach dla poszczególnych pytań Barometru, takich jak ten:

Otrzymasz także wynik punktowy. 360 punktów otrzymuje najbardziej, a 0 punktów najmniej zaawansowana firma na rynku w zakresie prowadzenia działań szkoleniowych dla swoich pracowników.

Badanie jest całkowicie anonimowe i nie dotyczy kwestii objętych tajemnicą handlową.

Pełne wyniki Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw publikujemy w serwisie sensorium24.com.

Dziękujemy za udział w Barometrze Konkurencyjności Przedsiębiorstw i odpowiedź na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.


Twoja firma działa w:
1. Jak oceniasz poziom posiadanych wolnych środków pieniężnych w stosunku do charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności?
2. Jak oceniasz zdolność kredytową twojej firmy?
3. Czy osiągasz zysk na podstawowej działalności?
4. W jaki sposób gromadzi się wiedzę w przedsiębiorstwie?
5. W jakim stopniu pojedynczy pracownik może wprowadzać drobne usprawnienia w wykonywaniu swojej pracy?
6. Jak często w zespołach lub działach przedsiębiorstwa wyciąga się konstruktywne wnioski z projektów lub działań, które zakończyły się sukcesem?
7. Jak oceniasz kreatywność pracowników, od których w największym stopniu zależy działalność przedsiębiorstwa?
8. W jakim stopniu w firmie dokumentuje się realizowane projekty, przedsięwzięcia, procesy produkcyjne?
9. Jakie jest doświadczenie zawodowe pracowników, od których w największym stopniu zależy działalność przedsiębiorstwa?
10. W jakim stopniu pracownik ma dowolność w wyborze sposobu wykonywania zadań?
11. W jaki sposób pracownicy mogą poznać strategię przedsiębiorstwa?
12. Jak oceniasz zużycie moralne (ekonomiczne) posiadanych środków trwałych?
13. Czy występuje bardzo dynamiczny rozwój umiejętności marketingowych?
14. Czy widoczna jest w firmie dbałość o wysoką reputację oraz podejmowane są działania z zakresu public relations?
15. Czy występuje tendencja do stosowania metod nakierowanych na „odchudzanie” organizacji, w tym lean managementu?
16. Czy podejmowane są liczne działania mające utrzymać silną pozycję marki handlowej firmy?
17. Czy w twojej firmie oferta handlowa jest przygotowywana pod potrzeby każdego klienta indywidualnie?
18. Czy firma próbuje kreować samodzielnie nisze rynkowe?
19. Czy firma stosuje nowoczesne metody badań marketingowych w celu dotarcia do odpowiedniej grupy docelowej klientów?
20. Czy firma poszukuje bardziej konkurencyjnych kooperantów funkcjonujących dzięki zastosowaniu outsourcingu?
21. Czy firma stosuje benchmarking nakierowany na szukanie źródeł obniżki kosztów produkcji lub świadczonych usług?
22. Czy firma wykorzystuje efekt skali i doświadczenia?
23. Jaki jest główny cel stosowanej obecnie strategii cenowej dla wszystkich produktów lub usług łącznie?
24. Jak często nabywca twoich produktów lub usług może negocjować cenę?
25. W jakim stopniu twój system dystrybucji zapewnia terminowość dostaw twoich produktów lub usług?
26. Jak często występuje możliwość testowania produktu lub usługi przez klienta przed zakupem?
27. Jak wiele produktów i usług objętych jest gwarancją (np. darmowy serwis, wymiana lub naprawa)?
28. W jakim stopniu produkty lub usługi przedsiębiorstwa spełniają ogólnie przyjęte kryterium bycia proekologicznym?
29. Jak często przed wprowadzeniem produktu lub usługi planuje się ich czas życia?
30. Jaki procent nabywców firmy objętych jest programem lojalnościowym?
31. Jaka jest płynność finansowa w twojej firmie (czy firma posiada zdolności do terminowego regulowania swoich zobowiązań)?
32. Jaki jest poziom zadłużenia twojej firmy?
33. Jaki jest poziom wskaźnika procentowego udziału w rynku w twojej firmie?
34. Jaki jest poziom wskaźnika rentowności sprzedaży wtwojej firmie (czy przychody ze sprzedaży przewyższają ponoszone koszty w tym zakresie)?
35. Jaka jest dynamika przychodów sprzedaży (mierzona rok do roku)?
36. Jaka jest rentowność kapitału firmy (własnego i obcego) – relacja zysku do zainwestowanego kapitału w firmie?
37. Jak oceniasz zagrożenie dla twojej firmy ze strony firm krajów rozwijających się (np. Chiny, Indie, Brazylia)?
38. Jakie jest nastawienie polskich odbiorców do produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w twoim sektorze?
39. W jakim stopniu twoja firma może wykorzystać w zatrudnianiu personelu elastyczne formy zatrudnienia?
40. W jakim stopniu w ostatnich 5 latach zachowana została technologia, którą wykorzystujesz w swojej firmie? Chodzi zarówno o techniczne uwarunkowania wytwarzania produktów lub świadczenia usług, jak i technikę wykonywania czynności przez ludzi.
41. W jakim stopniu jakość twojego produktu lub usługi zależy od jakości surowców (półproduktów) dostawcy?
42. Jak trudno byłoby twojej firmie wycofać się z obecnego sektora?
43. Jaka jest szansa, że odbiorca w najbliższym roku sam rozpocznie wytwarzanie takiego produktu lub usługi, jak twoja firma?
44. W jakim stopniu znajomość marki wpływa na decyzje zakupowe twoich odbiorców?
45. Jak bardzo substytut jest podobny do produktów lub usług oferowanych przez twoją firmę?
46. W jakim sektorze działa twoja firma?
47. Ile lat istnieje?
48. Ilu pracowników zatrudnia twoja firma?

Nie udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę uzupełnić.